[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2555 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
2554 ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธฯบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
2540 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาเหลืองไชยราม
ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2546 ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์
2545 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 ร.ร.บ้านโพนจาน ครู
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
2 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
3 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
4 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
5 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
6 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
7 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
8 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
9 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
10 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
11 PLC ปีการศึกษา 2563
12 PLC ปีการศึกษา 2563
13 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
14 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
15 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
16 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
17 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
18 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
19 Google classroom ปี2563
20 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
21 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
22 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
23 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
24 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
25 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
26 รางวัลครูดีในดวงใจ
27 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
28
29 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
30 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
31 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
32 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
33 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
34 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
35 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
36 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
37 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
38 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
39 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
40 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
41 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
42 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
43 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
44 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
45 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
46 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
47 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
48 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
49 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
50 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
51 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
52 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
53 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
54 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
55 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
56 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
57 วิจัยในชั้นเรียน
58 PLC (Professional Learning Community)
59 Google Classroom
60 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
61 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
62 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
63 dasdasd
64 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
65 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
66 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
67 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
68 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
69 วิธีพับกล่องนม2
70 วิธีพับกล่องนม1
71 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
72 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
73 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
74 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
75 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
76 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
77
78 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
79
80 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
81 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
82 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
83 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 Young Teacher Awards 2019
85 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
86 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
87 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
88 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
89 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
90 แบบฝึกทักษะ classroom
91 ใบงานที่๔
92 ใบงานที่๔
93 ใบงานที่๔
94 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
95 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
96 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
97 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
98 SAR
99 ทดลอง
100 ทดลองส่งข้อมูล