[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล :
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 ปริญญาตรี (ค.บ.) ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี
2543 ปริญญาตรี/ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี/สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา
2558 ปริญญาตรี/ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ศิลปกรรม(นาฏศิลป์)
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 พฤษภาคม 2536 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 ตุลาคม 2539 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 4
1 มิถุนายน 2543 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 5
1เมษายน 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 6
1 ตุลาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 2 ระดับ 7
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครู คศ.2
1กุมภาพันธ์ 2549 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ครูชำนาญการ
1เมษายน 2550 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
1 ธันวาคม 2558 โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชะานี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
2531-2563 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ สพม.เขต 26 ครูชำนาญการพิเศษ
1สิงหาคม 2529 โรงเรียนบ้านรามัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
2542-2563 ร.ร.บ้านโพนจาน ครู
2537 โรงเรียนบ้านนาปง อาจารย์ 1
15 พฤษภาคม 2560- 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 E-Portfolio
2 E-PORTFOLIO
3 E-Portfolio
4 E-portfolio
5 E-Portfolio
6 ผ่านการอบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล สำหรับครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (รหัสหลักสูตร 64099)
7 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
8 แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องชนิดของคำ
9 ชื่อผลงาน (นวัตกรรม/Best Practice) รายงานการวิจัยการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
10 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
11 แบบฝึกพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูไตรรัตน์ นานอก ปีการศึกษา 2564
12 นิเทศการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย
13 SAR เทอม 2 ปี 2564 ครูประทุมพร เคนหวด
14 SAR2564
15 ภาพประกอบ 2564
16 SAR ธนาวัฒน์ ชนะมาร ปี 2564
17 SAR 2 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
18 SAR 1 - 64 นางเทียมจันทร์ เรืองแสง
19 รางวัลเชิดชูเกียรติ คุรุชน คนคุณธรรม
20 Gagak terbaik
21 Gagak hensem
22 ผ่านการคัดเลือก ระดับดีเด่น กิจกรรมการประกวดการจัดห้องเรียน
23 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
24 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
25 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรม การวาดภาพระบายสี บกพร่องทางการได้ยิน ระดับ อายุ 7-12 ปี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
26 โครงการเครื่อข่ายครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 17 กันยายน 2564
27 กิจกรรมการประกวดแข่งขันการจัดสื่อสิ่งประดิษฐ์ และสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ 2
28 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬา เปตอง ประเภททีมหญิง ในกลุ่มการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 7(จังหวัดนครศรีธรรมราช)
29 กรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีบุคคลออทิสติก ระดับอายุ 8-12 ปี
30 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
31 ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ณ วันที่ 22 กันยายยน 2564
32 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาเปตองประเภททีมหญิง ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ณ วันที่ 11 กันยายน 2563
33 6. ครู ผู้ผ่านการคัดเลือกและรับทุนจาก สพฐ.ให้ไปฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษ(Enhancing English Teaching through Best Practices) ณ สหรัฐอเมริกา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 22 เมษายน-24 พฤษภาคม 2554
34 5. ได้รับรางวัล ครูสอนดี ประจำปีการศึกษา 2555
35 4. ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
36 3. ครู ผู้ได้รับทุนเข้าร่วมประชุมทางวิชาการนานาชาติ(Thailand TESOL) จากสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษและสถานทูตอเมริกาประจำปีการศึกษา 2559
37 2. ครู ผุ็ปฏิบัติหน้าที่เอเอฟเอสที่ได้รับทุน ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครเอเอฟเอส ด้านการสอน ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 8-28 ตุลาคม 2559
38 วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
39 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 15 ชุมทางทุ่งสงวิชาการ
40 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ
41 เกียรติบัตรเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
42 ผู้ฝึกสอน / กรรมการตัดสิน Volleyball
43 วิจัยในชั้นเรียน ครูจันทร์เพ็ญ พวงสมบัติ ปีการศึกษา 2563
44 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
45 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
46 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
47 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
48 สื่อ "วงล้อพาเพลินนะจ๊ะ"
49 คำเหล่านี้พี่ ป.๖ ควรรู้
50 PLC นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือ ประจำปีการศึกษา 2563
51 PLC นางสาวคณิตา ซากัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
52 วิจัยในชั้นเรียน ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2563
53 PLC ปีการศึกษา 2563
54 PLC ปีการศึกษา 2563
55 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR ปีการศึกษา 2563
56 SAR นางสาวพรทิพย์ พันธุ์ยางน้อย ปีการศึกษา 2563
57 SAR นางสาวสุภาวดี ศรีธรรมศาสน์ ปีการศึกษา 1/2563
58 วิจัยในชั้นเรียน ปี 2563
59 แผนการจัดการเรียนรู้ คุณครูจิราภรณ์ ศรีบุรี ปีการศึกษา 2563
60 แผนการจัดการเรียนรู้ ปี 2563
61 Google classroom ปี2563
62 ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รายวิชาภาษาอังกฤษ
63 รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอบรมEV3
64 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น จากเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2563
65 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
66 รางวัลครูผู้อุทิศตนเพื่อศิษย์
67 ประกาศนียบัตร แกนนำสุขภาพประจำครอบครัว ตำบลแม่น้ำคู้
68 รางวัลครูดีในดวงใจ
69 รางวัล หนึ่งแสนครูดี
70
71 ได้รับรางวัล "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา"
72 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่
73 รางวัลแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
74 เป็นครูดีเด่น ในโครงการ ของสมาคมครูจังหวัดอุทัยธานี
75 ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 - 4
76 วิจัยในชั้นเรียน นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ พ.ศ. 2562
77 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
78 PLC นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชต ปีการศึกษา 2562
79 SAR นางพิรุฬห์ลักษณ์ ตุลาโชติ ปีการศึกษา 2562
80 PLC ครูทองจันทร์ สลักคำ ปีการศึกษา 2562
81 PLC ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
82 SAR ครูชารดา ปัญญาพิม ปีการศึกษา 2562
83 Google Classroom ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2563
84 แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ครูเฉลิมวุฒิ สาคำนะ ปีการศึกษา 2562
85 SAR ครูอภิญญา สีเสน ปีการศึกษา 2562
86 google classroom นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
87 แผนการจัดการเรียนรู้ พ22103 กรีฑา นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
88 วิจัยในชั้นเรียน นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
89 PLC นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
90 SAR นายมโน มาพะเนาว์ ปีการศึกษา 2562
91 Google Classroom ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2563
92 PLC นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
93 SAR นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2562
94 Google classroom นางวาสนา สำราญรมย์ ปีการศึกษา 2563
95 แผนจัดการเรียนรู้ Active Learning นางเดือญเพ็ญ สังข์งาม ปีการศึกษา 2562
96 แผนการจัดการเรียนรู้ Active learning ครูวาสนา สำราญรมย์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563
97 วิจัยในชั้นเรียน นางวาสนา สำราญรมย์ ปี 2562
98 วิจัยในชั้นเรียน นางเดือนเพ็ญ สังข์งาม พ.ศ. 2562
99 วิจัยในชั้นเรียน
100 PLC (Professional Learning Community)
101 Google Classroom
102 SAR ครูภัทรวรรณ ไวสาหลง ปีการศึกษา 2562
103 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 13 กรกฎาคม 2563
104 ครูครับ เว็ปเข้าได้ ไม่ต้อง login
105 dasdasd
106 สื่อประเภท Online โดยใช้ Power Point ประกอบในการเรียนการสอน และจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย เรื่อง ปฐมนิเทศ 1-2
107 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิ.ย.63
108 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
109 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
110 ภาษาไทย ม.6 11-12-15 มิถุนายน 63
111 วิธีพับกล่องนม2
112 วิธีพับกล่องนม1
113 ผ่านการอบรมหลักสูตรออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3
114 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on Basic English Test in Mathematics Knowledge total test score is 85% certify by Anuban Suphanburi School
115 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
116 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันนาฏศิลป์ไยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
117 รายงานผลการจัดกิจกรรม PLC(Professional Learning Community) ปีการศึกษา 2562
118 หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม " Interactive Participative Learning Through Action "
119
120 การศึกษาวิจัยการปลูกพื๙ข้าวไร่ "กรณีศึกษาบ้านนาปง ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย"
121
122 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตรฺโลกทั้งระบบ (Earth Science System : ESS) ร่วมกับโครงการGLOBE สสวท.และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้หลวง
123 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนเชื้อสายจีนฮ่ออพยพกับนักเรียนทั่วไป : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
124 การศึกษาวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติลิง ณ วัดถ้ำปลา ตามโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พฤษภาคม 2551)
125 งานวิจัย " น้ำบาดาลแหล่งท่องเที่ยววัดถ้ำปลา" โครงการผู้พิทักษ์น้ำบาดาล 2551ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126 Young Teacher Awards 2019
127 in recognition of the accomplishment of the online learning and testing on "English Vocabulary of COVID-19" total test score is 95% certify by Secondary Education Service Area Office 32
128 ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
129 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
130 แบบฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทางPISA ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเล่าจากประสบการณ์
131 หนึ่งกลุ่มสาระ หนึ่งนวัตกรรม BDC - Digital English Clinic กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
132 แบบฝึกทักษะ classroom
133 ใบงานที่๔
134 ใบงานที่๔
135 ใบงานที่๔
136 บทคัดย่อ รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนโดยใช้โปรแกรม GSP เรื่องเมทริกซ์
137 เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
138 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชุด ประชาคมอาเซียน
139 หนังสืออ่านเพิ่มเติมระดับประถมศึกษา เรื่อง ไปเที่ยวปะทิว
140 SAR
141 ทดลอง
142 ทดลองส่งข้อมูล