คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์ พันพิพัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868688539
อีเมล์ : Pradit_2503@hotmail.com
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 172 หมู่ที่ 8 บ้านแซรไปร ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
เครื่องราช : ตช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ปริญญาโท/ศษ.ม. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ/บริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2524-2551 โรงเรียนบ้านกะกำ,โรงเรียนบ้านแซรไปร ครูผู้สอน
30 ก.ค. 2551 - 13 ม.ค.2553 โรงเรียนวัดสุวรรณศิริ อำเภอเมือง จังหวัดนครนานก ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 ม.ค. 2553- 16 พ.ย.2559 โรงเรียนบ้านตรอย ต.หนองฉลง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 พ.ย. 2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านแซรไปร ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล